Precise Electric Manufacturing Company Limited

News

รับรางวัลสู่ความสำเร็จ Thailand Vision Zero

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เข้ารับรางวัลสู่ความสำเร็จ Thailand Vision Zero ระดับพัฒนา(Achivement Aword-Level 1) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอนามัยในการทางานแห่งชาติครั้งที่ 33

Read more
News

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี แด่เยาวชนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2562

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทางทีมผู้บริหาร บริษัทพรีไซซ นำโดย คุณวิฑูร เจียมจิตต์ตรงและคุณณัฐพงษ์ กอร่ม มอบทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี แด่เยาวชนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2562

Read more
CSR

โครงการปลูกสวนป่าวิหารธรรม ณ วัดเทียนถวาย

ในวันที่28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พรีไซซ เข้าร่วมโครงการปลูกสวนป่าวิหารธรรม ณ วัดเทียนถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาวัดเทียนถวายครบ 113 ปี

Read more
CSR

งานสัมมนาผู้ใช้ไฟภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี2562

พรีไซซนำภาพบรรยากาศงานสัมมนาผู้ใช้ไฟภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยการชีวศึกษาปทุมธานี มาฝากกันค่ะ และขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดสัมนาในครั้งนี้รวมทั้งผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธพรีไซซในครั้งนี้ค่ะ

Read more
Safety

การดำเนินโครงการพรีไซซ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ)

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกลังกายของพนักงาน 2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย 3.เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการ และโรค NCDs 4.เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรค NCDs

Read more
Safety

การดำเนินโครงการค้นหาอันตราย ปลอดภัยทุกขั้นตอน

1. เพื่อขจัดหรือลดอันตราย และป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน 2. เพื่อให้พนักงานและหน่วยงานฝ่ายผลิตได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

Read more
CSR

การดำ­เนินโครงการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง(อยู่ในระหว่างการดาเนินโครงการฯ)

1.พนักงานทุกคนจากการสุ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยใช้แบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ 2.ผลการสำรวจการทิ้งขยะทุกหน่วยงาน ต้องทิ้งถูกต้องร้อยละ 100 3.สร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นทุนในการ­กำจัดขยะทั่วไป

Read more
Safety

การดำเนินโครงการ PPE SAFE YOUR SELF (อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ)

1.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2 .เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยด้านคงามปลอดภัย 3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย 4.เพื่อสร้างพื้นฐานเรื่องวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 5.เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญกับการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 6.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสำนึกรักตนเอง รักความปลอดภัย 7.เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

Read more

ติดตามเพิ่มเติมผ่าน
Facebook Precise