บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM)

ดำเนินธุรกิจในด้านการเป็นผู้ออกแบบสินค้า ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย ตลอดจนออกแบบระบบวิศวกรรม บริหาร รับเหมา ติดตั้ง ก่อสร้างระบบจำหน่าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69-115 กิโลโวลต์ รวมถึงงานบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมด้วยงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า

Our service

บริการออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริหารงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมถึงงานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69-115 กิโลโวลต์

บริการทางด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
อย่างครบวงจร

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน PEM จึงผลักดันการบริการด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารพลังงานอย่างครบวงจร

บริการบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจร

พร้อมร่วมบริหารจัดการพลังงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมด้วยการนำองค์ความรู้ ความชำนาญในสายงานที่สามารถเข้าใจถึงปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

บริการในด้านการดูแลรักษา
และซ่อมบำรุงระบบ

Our Products

DROP-OUT FUSE CUTOUT

SURGE ARRESTER

DISTRIBUTION TRANSFORMER

LOAD BREAK SWITCH

LOW TENSION FUSE SWITCH

SUSPENSION INSULATOR

DISCONNECTING SWITCH

SWITCHBOARD

FUSE LINK

INSTRUMENT TRANSFORMER

POWER CAPACITOR

SWITCHGEAR

Project Reference

home-ref-2
home-ref-6