30 ปีแห่งประสบการณ์และความสำเร็จในสายงานธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจรของ

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ของ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ดำเนินธุรกิจในด้านผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจรและบริหารโครงการ จัดหา รับเหมาติดตั้ง ก่อสร้างระบบจำหน่าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69 – 115 กิโลโวลต์ รวมไปถึง บริการบริหารจัดการและพัฒนา ระบบบริหารจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ สำหรับอาคาร โรงงาน และที่พักอาศัย งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร และงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อให้ผู้ใช้ไฟสามารถใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดต้นทุนพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างระบบที่ยั่งยืน (Sustainable development)

ออกแบบ

บริหาร

ติดตั้ง

ก่อสร้าง

โดย กลุ่มบริษัท พรีไซซ มุ่งเน้นการสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืน
ให้แก่ชุมชนและสังคม

เราจึงให้ความสำคัญกับออกแบบระบบ และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ PEM ยังสร้างมาตรฐานแห่งการบริการด้วยการนำทีมงานผู้มีประสบการณ์ และเหล่าวิศวกรพลังงานค่อยมอบการบริการตั้งแต่แรกเริ่มในทุกโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อการตรวจสอบพร้อมมอบความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าท่านจะได้รับ สินค้าและการบริการที่ดีที่สุดจาก PEM อย่างแท้จริง

Company Information

icon-establish-2
ก่อตั้งบริษัท

ก่อตั้งเมื่อ 12 พฤษภาคม 2529

icon-coin
ทุนจดทะเบียน

462,500,000 บาท

icon-address
ที่อยู่

สำนักงานใหญ่/โรงงาน จ.ปทุมธานี
สำนักงานฝ่ายขาย จ.นนทบุรี

icon-group
จำนวนพนักงาน

400 คน

กลุ่มบริษัท Precise Electric Manufacturing Group ร่วมกันผนึกกำลังในการเสริมสร้างศักยภาพ

ในการทำงานเพื่อตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้แก่ทุกอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า

โดย Precise Electric Manufacturing Co., Ltd. มีบริษัทในเครือ 2 แห่งได้แก่

บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CI)

CI ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอนในระบบไฟฟ้าแรงสูง และงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด (PMW)

PMW ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย ทดสอบ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ ตู้สวิตช์บอร์ด ตู้สวิตช์เกียร์ โหลดเบรคสวิตช์ ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งผ่านการทดสอบเฉพาะจากห้องทดสอบชั้นนำที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้การยอมรับ และยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะโดยรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

Milestone

PDEM Vision

เป็นพันธมิตรชั้นนำด้านระบบจำหน่ายและระบบส่งไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขายและบริการงานวิศวกรรมครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกด้าน ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในกลุ่มประเทศ CLM)

Mission

เป็นพันธมิตรชั้นนำด้านระบบจำหน่ายและระบบส่งไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขายและบริการงานวิศวกรรมครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกด้าน ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในกลุ่มประเทศ CLM)

1

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ในรูปแบบ Total Customer Solutions ที่ได้มาตรฐานสากล

2

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุด

3

ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร บุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ ให้มีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า

4

พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสร้างโอกาสการเติบโตก้าวหน้าให้กับพนักงาน

5

สร้างจิตสำนึกและผสานความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข

Look Beyond

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) มุ่งมั่นสู่การเป็นวิสาหกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีคุณภาพสามารถผสานประโยชน์สุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพัฒนาร่วมกัน โดยมีการบริหารแบบบรรษัทภิบาลเป็นหัวใจ

Award & Certificate

จากแนวคิด “มุ่งสู่การเป็นวิสาหกิจที่เติบโต ยั่งยืน มีคุณภาพ ผสานประโยชน์สุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพัฒนาร่วมกัน”  สู่การสร้างมาตรฐานให้แก่สินค้า การบริการ ตลอดจนการบริหารงานขององค์กรให้พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ความสำเร็จที่ยังยื่นบนพื้นฐานแห่งมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ISO 9001,ISO 14001, IEC, IEEE, ANSI, มอก.,CESI ประเทศอิตาลี, KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์, CPRI ประเทศอินเดีย, KERI ประเทศเกาหลี, XIHARI ประเทศจีน, สมอ.,EGAT และ CU ประเทศไทย