Instrument Transformers

บริษัท พรีไซซ อีเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

หม้อแปลงเครื่องมือวัด มีหน้าที่สำหรับวัดกระแส (CT) และวัดแรงดัน(VT) ในระบบไฟฟ้า รวมถึงใช้ในการป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้าโดยทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าปริมาณสูง หรือ แรงดันไฟฟ้าแรงดันสูง ให้ลดลงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน โดยทั่วไปแล้วหม้อแปลงสำหรับเครื่องวัดไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หม้อแปลงกระแส (CTs) และหม้อแปลงแรงดัน (VTs) หรือเรียกอีกชื่อว่า Potential Transformer (PTs) หม้อแปลงทั้ง 2 ชนิดถูกออกแบบสำหรับการใช้งานในระบบแรงดัน 1 เฟสและแรงดัน 3 เฟส ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย คุณภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Instrument transformers are functionally used for measuring current (CT) and voltage ( VT )

หม้อแปลงเครื่องมือวัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หม้อแปลงกระแส(CTs) และหม้อแปลงแรงดัน(VTs) หรือเรียกอีกชื่อว่า Potential Transformer(PTs) ซึ่งทำหน้าที่วัดกระแส(CT) และวัดแรงดัน(VT) รวมถึงใช้ในระบบป้องกัน(protective system) โดยหม้อแปลงเครื่องมือวัดนี้จะทำหน้าที่แปลงกระแสหรือแรงดันสูงให้ลดลงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

Low Voltage Current Transformer / Outdoor / Indoor Window

Type LExM /LEM

Type LDB

Low Voltage Current Transformer : Indoor Ring Type

Type BCT

Type CDB

Medium Voltage Current Transformer Indoor / Outdoor up to 36 kV

Type CEL

Type CExL

Medium Voltage Transformer Indoor up to 36 kV : Single Pole/ Double Pole for Switchgear 

Type VEG

Type VEL

Medium Voltage Transformer Outdoor up to 36 kV : Single Bushing/ Double Bushing for Pole Mount Installation

Type VExG

Type VExL

Medium Voltage Outdoor System up to 36 kV : Single phase/ Three phase Voltage Transformer

Type VOL

Type VOG

Type VOG

Medium Voltage Outdoor System up to 36 kV:High Voltage Outdoor System up to 123 kV:Current Transformer for Substation

Type COU

Type COL

สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม