บริการบริหารจัดการและพัฒนาระบบพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร

บริษัท พรีไซซ อีเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Professional Energy Management Service (PEMS)

PEMS ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ การตรวจติดตามการใช้พลังงาน และยกระดับการจัดการพลังงานทั้งในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ ระดับเครื่องจักร รวมถึงในระดับอื่นๆ ที่องค์กรให้ความสำคัญ

factory

องค์กร

รายอาคาร หรือ พื้นที่โดยรวม

checklist

ผลิตภัณฑ์

รายผลิตภัณฑ์

conveyor

เครื่องจักร

รายเครื่องจักร นัยสำคัญ

สามารถส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel

PEMS สามารถส่งออกรายงานการจัดการพลังงานในรูปแบบไฟล์ Excel โดยดึงข้อมูลลงไฟล์รายงานแบบอัตโนมัติซึ่งผู้ใช้งานจำเป้นต้องกรอกข้อมูลลบางส่วน เช่น ข้อมูลมาตรการการประหยัดพลังงาน ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการตรวจวัดประสิทธิภาพ นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถส่งคำร้องขอให้ทางบริษัทช่วยนำเสนอมาตรการลดพลังงานได้อีกด้วย

สามารถส่งออกรายงานการจัดการพลังงานอัตโนมัติ

PEMS สามารถส่งออกรายงานการจัดการพลังงานขององค์กรได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว จากการดึงข้อมูลการตรวจวัดพลังงานได้แบบอัตโนมัติ ในส่วนข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น นอกเหนือจากข้อมูลพลังงานจากการตรวจวัด โปรแกรมจะสามารถดึงค่า และบันทึกตามที่ได้เคยกรอกข้อมูลไว้ในปีก่อนหน้า จนกว่าจะมีการกรอกข้อมูลแก้ไขในปีถัดๆไป และโปรแกรมยังสามาถส่งคำร้องขอให้ทางบริษัทช่วยนำเสนอมาตรการพลังงานได้อีกด้วย

สามารถแสดงข้อมูลพลังงานผ่านเว็บเบราเซอร์แบบทันเวลา

PEMS ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบสถานะการใช้พลังงานรวมภายในองค์กรได้ในทุกระดับที่องค์กรให้ความสำคัญผ่านหน้า Web Browser โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real-Time เพื่อบริหารข้อมูลการใช้พลังงานได้อย่างเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมาย 8 ขั้นตอน

อ้างอิงพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

หน้าจอแสดงตัวอย่างขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 6

บริการให้เช่ารายเดือน

PEMS พร้อมการให้บริการในระบบเช่ารายเดือน ทำให้ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องลงทุนติดตั้งระบบ หรือ ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีระยะการคืนทุนที่รวดเร็ว

PEMS คิดค่าใช้จ่ายการให้บริการเป็นแบบการเช่ารายเดือน โดยแบ่งค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ

  • ค่าใช้จ่ายต่อจุดติดตั้งจุดตรวจ (Point Number)
  • ค่าใช้จ่ายผู้ใช้งาน / เข้าถึงข้อมูล (Used Number)

โดยกำหนดจุดติดตั้งตั้งแต่ 10 จุดขึ้นไป และขั้นต่ำการทำสัญญาเช่าระบบอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงมีส่วนลดตามระยะเวลาการทำสัญญาเช่ารายปีตามตาราง

Point Number
1 - 20
21 - 40
41 - 60
> 60
Rental Period% Discount
3Y-
4Y5%
5Y10%
6Y - 9Y15%
10Y25%
User Number
1-3
4-6
7-9

ผลงานของเรา