นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด และบริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามลักษณะที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมาและคู่ค้าทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อขจัดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการประสบอันตรายและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนการปรับปรุงและแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของบริษัทฯให้เกิดความปลอดภัยและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเพื่อให้พนักงาน ผู้รับเหมาและคู้ค้าทางธุรกิจเกิดความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานบริษัทฯจะดำเนินการดังต่อไปนี้

  • บริษัทฯมีความมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเคร่งครัด
  • บริษัทฯ จะดำเนินการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงจากระดับอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย สำรเคมี แก๊ส ตลอดจนอันตรายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปที่ยังคงพบอยู่ในบริษัทฯ ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างจริงจัง
  • บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องและจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารจัดการ ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆให้กับพนักงาน ผู้รับเหมาและคู่ค้าทำงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯจะปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภายในบริษัท รวมถึงความสะอาดบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภำพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีของพนักงาน
  • บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด