กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ของ PEM

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

การพัฒนาสังคมและชุมชนให้ก้าวเดินไปในทางที่ดีพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจขององค์กร ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM)  ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญเสมอมา โดยมุ่งเน้นการการสร้างแนวทางปฏิบัติและโครงการที่มีความหลากหลายเพื่อการเสริมสร้างสังคมและชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ Revenue Stream : Power Distribution & Energy Management  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ต่อประเทศ และต่อโลก เราจึงได้ดำเนินกำรจัดตั้งระบบบริหารสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรขึ้น มาตรฐาน ISO14001 โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ

csr-icon-1

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งงวด

csr-icon-4

ดำเนินการคัดแยกของเสียอันตรายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันและควบคุมการกำจัดของเสียเหล่านั้น ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

csr-icon-2

ดำเนินการป้องกัน และควบคุมการปล่อยมลภาวะออกสู่อากาศและน้ำ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

csr-icon-3

ควบคุมการใช้ทรัพยากร ไฟฟ้า, น้ำ และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการลดการใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่

csr-icon-5

มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง